Нашите психометрични инструменти са международно признати, валидирани и тясно свързани с нуждите на организациите и са тясно свързани с бизнес нуждите и резултатите на компаниите:

 • По-точни оценки и решения по време на процеса за оценка
 • Спестени време и пари
 • Позитивно възприемане на работодателската марка от страна на кандидатите
 • По-фокусирано развитие на служителите
 • По-силно припокриване между пул от таланти и организационна стратегия

OPQ32 –  Личностен въпросник

Един от най-широко прилаганите и предпочитани психометрични въпросници за оценка на поведението и стила на хората на работното място.

През последните 25 години са проведени над 90 независими изследвания за валидация в над 20 страни и 40 индустрии, като предоставят солидни доказателства за тяхната предиктивна стойност за представянето на работното място.

Приложим за постигане на следните цели:

 • Създаване на лидерски профил
 • Оценка на лидерския потенциал
 • Оценка за търговския стил и потенциал
 • Кариерно ориентиране
 • Оценка на предпочитания подход за учене
 • Изграждане на екипи 

SHL Verify – Тест за оценка на когнитивните способности

Адаптиран  за разнообразни йерархични нива, типове роли според експертността (наскоро завършили образованието си хора, линейни и оперативни ръководители, високо ниво мениджмънт и експерти).

MQ –  Въпросник за оценка на мотивацията

Оценява 18 елемента от мотивацията и позволява детайлното разбиране на ситуациите, които влияят върху повишаването или намаляването на мотивацията на даден служител.

DSI –  Въпросник за оценка на интегритета

Създаден за да идентифицира тези служители, които са надеждни и лоялни и които са с по-малка вероятност да бъдат въвлечени в непродуктивни поведения и служебни нарушения.